EITMINIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šis dokumentas reglamentuoja Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos mokytojų metodinės veiklos organizavimą.

II. METODINĖS VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FORMOS

  1. Mokytojų metodinė veikla savanoriška ir savarankiška, orientuota į mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą.
  2. Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti  kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.
  3. Metodinės veiklos uždaviniai:

3.1.  telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką;

3.2.  skleisti švietimo/pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį;

3.3.  plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.

4. Metodinės veiklos formos: pamokos stebėjimas ir aptarimas, patyrusio mokytojo konsultacijos, seminarai, metodinės dienos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, kūrybinės grupės, naujovių apžvalga, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas ir t.d.. metodinės veiklos formos pasirenkamos pagal metodinės veiklos tikslus.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  IR KOORDINAVIMAS

  1. Mokykloje veikia metodinė taryba ir metodinės grupės.
  2. Metodinę taryba sudaro Metodinių grupių pirmininkai ir jų pavaduotojai .
  3. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas ir jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
  4. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

5. Metodinių grupių veikla planuojama kalendoriniams metams.

6.  Kalendorinių  metų pabaigoje metodinių grupių vadovai pateikia ataskaitas.

IV. METODINĖS TARYBOS IR METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS KRYPTYS

1.  Metodinės grupės veiklos kryptys:

1.1.racionaliai derinti ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą;

1.2. kartu aptarti naujus dokumentus, metodikos naujoves;

1.3. susitarti dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

1.4. suderinti vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptarti jų naudojimą;

1.5. aptarti mokinių mokymosi poreikius ir susitarti dėl mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;

1.6. aptarti tarpdalykinę integraciją, sudaryti individualiąsias dalykų programas, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas;

1.7. aptarti ugdymo procese mokinių sukaupta patyrimą;

1.8. nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;

1.9. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų; dalyvauti diagnozuojant mokinių pasiekimus;

1.10.                              teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos vadovams, mokytojų tarybai;

1.11.                              dalytis gerąją patirtimi;

1.12.                              analizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, ar jie atitinka mokyklos ir mokytojų poreikius.

2. Mokyklos metodinės tarybos veiklos kryptys:

2.1.Kartu su mokyklos vadovais nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;

2.2.koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

2.3. aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus;

2.4. inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą;

2.5. kartu su mokyklos vadovais nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

2.6. prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.