I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokyklos pavadinimas:

1.1.        Visas mokyklos pavadinimas – Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla.
1.2.        Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – Eitminiškių pagr. m-kla.

2. Mokyklos įsteigimo data – 1935 metai ( Vilniaus apskrities archyvo išduota mokyklos 1940-05-21 d. Lankymo apyskaitos kopija).

3. Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga ir priklauso Vilniaus rajono  savivaldybei.

4. Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

5. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

6. Mokyklos buveinė: Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15010 Vilniaus r.

7. Mokymo kalba – lenkų kalba.

8. Mokyklos steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 188701774; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

9. Mokymo forma – dieninė.

10. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis ugdymas, kodas  85.31.10.

11. Kitos veiklos sritys ir rūšys:

11.1.    priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.         .
12. Išduodami išsilavinimo, pasiekimų pažymėjimai:

12.1.    Pradinio išsilavinimo pažymėjimas (kodas1001);
12.2.    Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pažymėjimas (kodas 2058);
12.3.    Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (kodas 2001);
12.4.    Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (kodas 2055);
12.5.    Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (kodas1701);
12.6.    Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (kodas 2701);
12.7.    Pažymėjimas (kodas 2058)