Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – Rima Malkovskienė
Tel. 8 61536797; rima.malkovskiene@vvsb.lt

Sveikatos priežiūros specialisto mokykloje tikslas ir uždaviniai:

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:
1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.