SVARBU: Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

straipsnis del priemimo tvarkos papildymo

„Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ https://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1099/1

„Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2021–2022 mokslo metams“ https://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1100/1

Svarbi informacija tėvams, auginantiem priešmokyklinio amžiaus vaikus

Informuojame, kad prašymai priimti vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę 2021-2022 mokslo metams informacinėje sistemoje teikiami iki š. m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis 2021 m. vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-38 patvirtintu centralizuotu vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.

Priėmus visus Įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami Vilniaus rajono savivaldybėje deklaruoti vaikai. Priėmus visus Savivaldybėje deklaruotus vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai.

Prašymai į pageidaujamos (-ų) Įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2021-2022 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje (-ose) Įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.

Registracijos nuoroda https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898

Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „registracija į darželius“.

priėmimo tvarka

Prašymo forma

Salygos nuo geg. 18 d. A32(1)-3078

tevu deklaracija

Dėl mokesčio už darželį karantino metu

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. T3-279, nustatyta, kada nemokamas mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą.

8 punkte reglamentuota, kad tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos.

13. 10.  punkte nustatyta, kad kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl karantino ar paskelbus epidemiją, tėvai, už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  nemoka mokesčio už vaiko maitinimą.

Eitminiskiu maitinimo tvarka

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

mokejimo tvarka _priedas

tvarka priemimo PU

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V – 1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija); Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-86 „Dėl 2016-2017 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“.

2. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus mokykloje veikia mišraus amžiaus vaikų priešmokyklinio ugdymo grupė;

2.1. priešmokyklinė ugdymo grupė dirba pagal III modelį;

2.2. ugdymas vyksta lenkų kalba;

2.3. priešmokyklinėje ugdymo grupėje ugdomi  mišraus amžiaus vaikai (3-6 metų);

2.4. ugdymo procesas diferencijuojamas ir pritaikomas skirtingo amžiaus vaikams;

2.5. ugdomoji veikla grupėje pradedama 7.30 val.;

2.6. grupės veiklos trukmė per dieną – 10,5 val., nuo 7.30 val. iki 18.00 val.;

2.7. priešmokyklinio ugdymo grupė prie pradinių klasių nejungiama;

2.8. ugdomosios veiklos laikotarpis – 160 dienų.

2.9. priešmokyklinės ugdymo grupės ugdymo plane nustatytų atostogų metu, kai nevykdoma priešmokyklinė ugdomoji veikla, organizuojamas vaikų laisvalaikis ir priežiūra.

3. Priešmokyklinį ugdymą mokykla organizuoja pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE

Data Lopšelinės grupės Laisvų vietų skaičius Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius Laisvų vietų skaičius Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Laisvų vietų skaičius
2018-09-01 - - - - 1 1
2019-09-01 - - - - 1 2