INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, od 30 marca 2020 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego „Mano dienynas”. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Klasės ir namų darbai”. Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad: Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z dziennym planem danej klasy.

Klasy I-IV

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Mano dienynas” w zakładce  „Klasės ir namų darbai”  będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

Klasy V –X

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Mano dienynas” w zakładce „Klasės ir namų darbai”  będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektronowy „Mano dienynas” i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz bieżącą współpracę z wychowawcą.

Zasady ułatwiające naukę

Ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i miejsce do nauki. Należy postarać się, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo, żeby miało spokój i mogło się skupić. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka).

Do nauki zabieramy o godz. 9.00 zgodnie z planem lekcji, według którego pracowaliśmy uczęszczając do szkoły.

Zadbajmy o systematyczną pracę dziecka. Najlepiej aby wykonywało zadania w tym samym dniu co w planie lekcji. Dziecko nie powinno zbyt długo koncentrować się na jednym temacie, czy przedmiocie. Urozmaicanie nauki pomoże uniknąć zniecierpliwienia i znudzenia.

Zadbajmy o higienę pracy dziecka, robienie przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami w ciągu dnia. Czas lekcji wraz z przerwami jest podany w dokumencie VILNIAUS R. EITMINIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS.“

Motywujmy dziecko do samodzielnej pracy, nie wyręczajmy go, nie podajmy gotowych rozwiązań. W razie potrzeby naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek i zachęcajmy do kontaktu z nauczycielem.

Rodzice powinni także dawać dzieciom do zrozumienia, że nauka jest ważna, interesować się tym, co robią. Jeżeli mamy taką możliwość można wspólnie z dzieckiem obejrzeć zaproponowany przez nauczyciela film, obejrzeć i zrobić zaproponowany przez nauczyciela eksperyment z chemii czy fizyki, czy też film. W dobie zasobów Internetu i dostępu do ciekawych propozycji, możemy sprawić, że nauka w domu nie będzie tylko przykrym obowiązkiem. Nauka w domu daje też możliwości inne niż szkoła, np. czytania tematu czy książki w ulubionej pozycji i miejscu, np. na kanapie. Warto dzieciom na to pozwolić, aby nie musiały siedzieć tylko przy biurku. Dzieci, podobnie jak dorośli, lubią być ekspertami w tym co robią, zabawa w szkołę i uczenie młodszego rodzeństwa może być dobrym sposobem na naukę i przy okazji dobrą zabawą (szczególnie w przypadku młodszych dzieci).